Avtor: arhiv Objavljeno: 20. 10. 2010

Ob svetovnem dnevu boja proti revščini

Škofijska karitas Koper se zaveda pomembnosti različnih aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti revščini, s katerimi ljudje iz različnih družbenih okolij in različnih prepričanj izrazijo solidarnost z revnimi. Sodelavci Karitas se na terenu srečujejo s številnimi oblikami duhovne, duševne in materialne revščine, ki jih skušajo po svoji moči omiliti, predvsem pa z različnimi akcijami nanje opozarjati.

Škofijska karitas Koper se zaveda pomembnosti različnih aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti revščini, s katerimi ljudje iz različnih družbenih okolij in različnih prepričanj izrazijo solidarnost z revnimi.

Sodelavci Karitas smo na temo Nič revščine, ukrepajmo zdaj razpravljali na dvodnevnem seminarju 15. in 16. oktobra v Postojni. Izpostavljene so bile različne oblike duhovne, duševne in materialne revščine, s katero se srečujemo pri svojem delu. Na področju odpravljanja revščine in socialne izključenosti Škofijska karitas Koper izvaja različne splošne in specifične programe:

spremljanje, svetovanje ter finančna in materialna pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom je najširši splošni program, v katerega je na Primorskem vključenih preko 4000 družin in posameznikov. V tem kontekstu družinam in posameznikom pomagamo pri plačilu nujnih računov, mesečno ali občasno s paketom hrane, oblačili, posteljnino in drugimi osebnimi predmeti; v nematerialnem smislu pa počitniškimi tabori za družine, različnimi seminarji in šolo za starše.

Otroci dobijo finančno in materialno pomoč preko programa Da bo korak v šolo vesel in Posvojitev na razdaljo; nematerialna pomoč pa so različni počitniški tabori in programi učne pomoči ter organiziranega preživljanja prostega časa imenovani Popoldan na Cesti. V te programe je vključenih preko 2.000 otrok.

Starejši, bolni in invalidi, ki so socialno ogroženi prejemajo finančno in materialno pomoč; preko sodelavcev Župnijskih karitas pa se zanje pripravljajo različna srečanja, obiski in pomoč pri premagovanju težav, ki so vezane na starost ali bolezen.

Brezdomcem in ljudem, ki se soočajo z različnimi oblikami zasvojenosti je namenjeno zavetišče za brezdomce v Bertokih, kjer so deležni svetovalnega razgovora, pomoči pri urejanju dokumentov ter pomoč pri prehrani in higienski sklop pomoči.

Specifični programi se v večini izvajajo preko Zavoda karitas Samarijan: pomoč materam in otrokom z namestitvijo v Materinskem domu in Varni hiši, pomoč zasvojenim v programu Vrtnica ter starejšim z Medgeneracijskimi centri.

Na podlagi podatkov iz leta 2009 se je pomoč Karitas dotaknila 10,75% prebivalcev Koprske škofije in je, brez preko 100.000 ur prostovoljnega dela, znašala 1.164.602 EUR.

Prav zaradi gornjih številk, se pri Karitas trudimo za krepitev dobrodelnosti in solidarnosti med ljudmi. Zato organiziramo različne dobrodelne akcije, med katerimi je prepoznavna kolonija in potujoče prodajne razstave Umetniki za karitas. Letos je geslo kolonije in razstav Nosite bremena drug drugemu, s katerim želimo vzbuditi čut solidarnosti z družinami. Opozoriti želimo predvsem na nove oblike uboštva, s katerim se soočajo predvsem ljudje, ki so zaradi stečaja podjetij ostali brez dela in dohodkov, ki bi družini omogočilo dostojno preživetje ter vključevanje v različne ponudbe na področju zdravja, kulture, šolstva, športa in izobraževanja.

Ravnatelj Škofijske karitas Koper: Matej Kobal

Pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Gsm 041 429 713, e-pošta: jozica.licen@rkc.si