Občni zbor Škofijske karitas Koper 2010

Letni občni zbor Škofijske karitas koper se v soboto, 27.2.2010 začenja s sveto mašo ob 9. uri v župnijski cerkvi sv. Štefana v Vipavi. Vodil jo bo koprski škof msg. Metod Pirih. Po maši bo v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi Občni zbor. V statutarnem delu bodo predstavljena poročila o delu v letu 2009 in načrt dela za leto 2010.

Po kosilu bo predaval dr. Ciril Sorč na temo: Evharistija in karitas. Sledile bodo delavnice in ob 16. uri sklep.

V letu 2009 je Karitas v koprski škofiji nadaljevala z vsemi začetimi programi pomoči ljudem v različnih stiskah, poleg tega pa se je intenzivno soočila z posledicami recesije oz. gospodarske krize. Kot vedno smo na eni strani spodbujali ljudi za pomoč, na drugi pa pomagali po svoji moči.

Številke iz vseh zbranih poročil (podrobno so v poročilih) povedo,

da je 3000 stalnih in občasnih prostovoljcev v Karitas opravilo več kot 100.000 ur prostovoljnega dela, da se je pomoč v hrani, higienskem materialu, šolskih potrebščinah, obleki, obutvi in plačilu nujnih računov dotaknila preko 30.000 oseb v koprski škofiji, da smo sprejeli in razdelili več kot 500 ton hrane in higienskega materiala, zvezkov in drugih šolskih potrebščin, obleke obutve in drugih osebnih predmetov, da je znašala vrednost pomoči Karitas (brez prostovoljnega dela) 1,2 mio. EUR. Da je v letu 2009 pomoč Karitas prejelo 28.045 oseb ali 10.75% prebivalcev Koprske škofije! Zabeleženi pogovori z družinami, šolarji, ostarelimi, bolnimi, skratka vsemi, ki so se na nas obrnili po pomoč presegajo številko 60.000

Kratka predstavitev zbornika, ki na 136 straneh prikazuje opravljeno delo v letu 2009:

Škofijska karitas Koper (ŠK) je bila ustanovljena leta 1990, vodi jo ravnatelj Matej Kobal, letos je nastopil novi petletni mandat. Tajništvo ŠK sestavljajo voditelji odborov in strokovni sodelavci. Večina dela sloni na prostovoljcih, saj v 165 župnijah deluje 1.489 stalnih in 2.324 občasnih prostovoljcev. Župnijske karitas (ŽK) se združujejo v 5 dekanijskih (DK) in 3 Območne karitas (OK). Pisarna ŠK je v Domu karitas v Solkanu, poleg tega je še Dom karitas na Cesti, Dom v Soči in Center karitas v Bertokih, kjer se izvajajo specifični programi. Po celotni škofiji je 13 Centrov karitas, ki delujejo po dogovorjenem urniku in so namenjeni različnim dejavnostim, predvsem pa pomoči ljudem v različnih stiskah.

Na programih Škofijske karitas so zaposlene 4 strokovne delavke, vsi ostali smo prostovoljci. Po podatkih iz poročil je bilo v letu 2009 opravljenih 104.158 prostovoljnih ur.

Programi pomoči so obče karitativni, specifični in preventivni:

Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem: v letu 2009 se je program izvajal v obnovljenem delu Centra karitas v Bertokih in v Ajdovščini ter obsega: terapevtsko pomoč, skupine za pomoč staršem in svojcem zasvojenih ter Terapevtsko Skupnost Srečanje, ki deluje v Zavodu Pelikan Karitas je na Kostanjevici, v Vremah in v Čadrgu.

Brezdomci: Sprejemališče v Bertokih deluje že šesto leto in obsega informacije, svetovanje, podporo ter materialno pomoč in pomoč pri skrbi za osebno higieno. Pomoč je prejelo 64 brezdomcev, med katerimi so se nekateri vključili v program Vrtnica €“ zdravljenje odvisnosti od alkohola.

Počitniški programi: Dom karitas v Soči je bil namenjen številnim programom in taborom za družine, otroke, mlade in druge skupine; v letu 2009 je bilo v domu 1.912 nočitev, od tega kar 777 otrok. Počitniški tabori so se izvajali tudi v Portorožu, katerih se je iz naše ŠK udeležilo 7 družin, 25 otrok in 24 starejših oseb.

Popoldan na .. (PNC) , je namenjen organiziranemu preživljanju prostega časa in učni pomoči osnovnošolskih otrok in poteka skozi celo šolsko leto na štirih lokacijah: na Cesti, na Slapu, v Pivki in v Trnovem pri Ilirski Bistrici. V letu 2009 je bilo vanj vključenih 82 otrok, 41 dijakov in 31 odraslih prostovoljcev. V okviru tega programa deluje medgeneracijska skupina Ilo , svetovalnica za mladostnike in starše ter Šola za starše.

Pomoč ostarelim in bolnim so izvajali sodelavci ŽK po župnijah.

Ob božičnih in velikonočnih praznikih so obiskali 15.017 ostarelih in bolnih na domu V domovih za ostarele in bolnišnicah je bilo opravljenih 7.805 obiskov pripravili so srečanja po župnijah, katerih se je udeležilo 3.374 starejših na romanja so peljali 457 oseb 1.450 bolnih in ostarelih je bilo deležnih pomoči pri negi ali pospravljanju stanovanja 81 bolnikov je dobilo različne invalidske pripomočke. Materialna pomoč družinam in posameznikom v stiski

Zaznali smo večje stiske ljudi, ki so že v preteklosti prejemali našo pomoč. Če so bili prej zadovoljni s paketom hrane, šolskimi potrebščinami, oblačili, obutvijo se je v zadnjem času pokazalo, da ne zmorejo poravnati položnic za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, elektriko, vodo, dodatno zavarovanje ...).

Tudi prebivalce Koprske škofije je v letu 2009 doletela izguba delovnih mest, neizplačane ali nizke plače, skratka padec dohodkov. Tu ni šlo samo za zaposlene, temveč so trpele celotne družine.

Materialna pomoč se v ŠK Koper izvaja po dekanijah in območjih v 13-h Centrih karitas: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Sežana, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Koper, Izola in Portorož. Tu deluje ekipa stalnih prostovoljcev iz različnih Župnijskih karitas v dekaniji, po vnaprej določenem urniku in skrbi za:

enostavno svetovanje in pogovor z ljudmi v stiki urejenost skladišča, pripravo pomoči (hrana, higienski material, šolske potrebščine, oblačila, obutev in druge osebne predmete) ter vodenje ustrezne dokumentacije. Pripravili smo zgibanko Kako preživeti čase recesije.

Podatki, ki smo jih zbrali za lansko leto kažejo, da so se tako prošnje, kot količina pomoči bistveno povečala. Če na materialnem področju primerjamo leto 2009 z letom 2008 pridemo do naslednjih ugotovitev:

Hrana: S strani ŠK je bilo v Centrih karitas razdeljene 280.906 kg hrane (leto prej 109.503 kg €“ indeks 2.56) in 198.720 l mleka (leto prej 138.240 l €“ indeks 1.43). Teža razdeljene pomoči znaša skoraj 500 ton.

Vseh družin in posameznikov ki so prejeli paket hrane ŠK in EU je bilo 3.448 (leto prej 3.277 €“ indeks 1.05), razdelili smo 13.595 paketov (leto prej 10. 494 €“ indeks 1.27), poleg tega je še 2200 otrok prejelo pomoč s šolskimi potrebščinami, vrednostnimi boni, 198 jih je vključenih v posvojitev na razdaljo. pogovorov in obravnav je bilo 21.578 (leto prej 11.250 €“ indeks 1.91), nujne položnice smo pomagali poravnati 163 družinam (leto prej 125). Število oseb, deležnih naše pomoči (družinski člani) je bilo lani 28.045 (leto prej 16.828 €“ indeks 1. 66)

Če upoštevamo izdatke ŠK za programe pomoči, vrednost hrane RS in vrednost hrane EU ter ocenjeno vrednost darovane hrane (943.246 EUR), kakor tudi podatek o pomoči posameznih župnijskih, dekanijskih in območnih karitas (221.356 EUR) je pomoč Karitas v Koprski škofiji znašala €“ brez 104.158 ur prostovoljnega dela €“ 1.164.602 EUR.

V letu 2009 je pomoč ŠK prejelo 28.045 oseb ali 10.75% prebivalcev Koprske škofije!

Pomoč tujini: V postni akciji Streha nad glavo je bilo 9.981 EUR porabljenih za nakup hiše in nabavo gradbenega materiala, s katerim so poleti mladi iz naše škofije pomagali družinam v BIH V posvojitvi na razdaljo je vključenih 76 banjaluških otrok. V Albanijo je šla pomoč v hrani in oblačilih v vrednosti 10.000 EUR. Dobrodelne akcije, ki jih že več let izvaja ŠK: Namenska pomoč Postna akcija Ne pozabimo - Streha nad glavo in Plamen upanja za otroke Umetniki za karitas, kolonija in potujoče prodajne razstave Otroci nas potrebujejo, Da bo korak v šolo vesel. Posvojitev na razdaljo Drobiž in dar za stisko

Viri sredstev: lansko leto smo na vseh skladih ŠK imeli 870.013 EUR denarnih sredstev, ki so jih prispevali darovalci v akcijah ŠK Koper in skupnih akcijah Slovenske karitas, lokalne skupnosti, MDDSZ in FIHO. Porabljenih je bilo 498.933 EUR. ŽK, DK, OK so iz lastnih virov za različne oblike posredne in neposredne pomoči porabile še dodatnih 221.356 EUR.

Zavod Karitas Samarijan je ŠK ustanovila za izvajanje specifičnih programov:

V Materinskem domu v Solkan in na Cesti je v letu 2009 bivalo 21 žensk in 18 otrok oz. je bilo 6786 nočitev. V Varni hiši Karitas je bilo vključenih 10 žensk in 7 otrok. VRTNICA- socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi alkohola. Program se izvaja v hiši v Kozlovičih,Boninih in Škocjanu. V vseh fazah programa ima 14 postelj. Povprečno število nočitev na mesec je med 420 in 434 Medgeneracijski center je usposabljal 23 koordinator za vodenje samopomočnih medgeneracijskih skupin in 23 prostovoljk za individualno družabništvo s starešimi.

Podatki o posameznih programih so objavljenih v zborniku, ki ga bodo dobili udeleženci Občnega zbora, prav tako je v njem objavljen tudi program dela ŠK za leto 2010.

Pri Programu dela za leto 2010 je predvideno nadaljevanje vseh programov, ki že tečejo. Še posebno skrb pa bomo posvetili pomoči ljudem, ki bodo zaradi nastale gospodarske krize ostali brez dela ali pa dobili premalo za normalno preživljanje. Poleg konkretne materialne in finančne pomoči si bomo pri delu s prosilci pomoči prizadevali za vzpodbujanje samopomoči; v širši družbi pa za krepitev solidarnosti.

V letu 2010 bomo še posebej obeležili:

Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti z geslom: "Nič revščine. Delujmo zdaj." 20 letnico ustanovitve Slovenske karitas in Škofijske karitas Koper.


V soboto, 27.2. je v Vipavi potekal letni Občni zbor Škofijske karitas Koper. Dan se je začel s sveto mašo, ki jo je v župnijski cerkvi sv. Štefana v Vipavi daroval koprski škof msgr. Metod Pirih. Po maši se je več kot 140 udeležencev in gostov preselilo v Škofijsko gimnazijo. V statutarnem delu je ravnatelj Matej Kobal predstavil poročilo o delu za leto 2009 in program dela za 2010. V popoldanskem delu je predaval dr. Ciril Sorč na temo: Evharistija in karitas. Sledilo je delo v skupinah, sklep in zahvalna pesem.