Občni zbor Škofijske karitas Koper 2012

V soboto, 3.3. bo v Vipavi letni Občni zbor Škofijske karitas Koper. Začeli bomo s sveto mašo, ki jo bo v cerkvi Sv. Štefana vodil koprski škof Metod Pirih. Nadaljevali bomo v Škofijski gimnaziji v Vipavi s statutarnim delom: poročilo o delu za 2011 in sprejem programa za 2012, po kosilu in skupnem druženju v Dijaškem domu se bomo ob 14h vrnili v ŠGV, kjer bo Aleš Čerin predaval na temo: Kako preživeti z 1 EUR na dan. Sledile bodo delavnice in sklep. Na OZ bodo udeleženci dobili zbornik, kjer je na 130 straneh predstavljeno poročilo in program dela, zato le nekaj zgoščenih podatkov: Zbornik je na spletni strani: http://katoliska-cerkev.si/obcni-zbor-skofijske-karitas-koper-2012

Iz poročila o delu Škofijske karitas Koper v letu 2011:

V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 166 župnijah, 77 župnijskih in 25 medžupnijskih Karitas se združujejo v tri Območne (Goriška, Istrska in Tolminska) in pet Dekanijskih karitas (Idrija Cerkno, Ilirska Bistrica, Kraška, Postojnska in Vipavska). Imamo 13 Centrov karitas (Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola) kje sodelavci iz ŽK z dogovorjenimi uradnimi urami nudijo ljudem osnovne informacije in pomoč ter 4 domove (Soča, Solkan, Cesta in Bertoki), kjer se izvajajo specifični programi.

Škofijska karitas ima tri zaposlene za polni delovni čas in tri za polovični delovni čas. Večina dela sloni na prostovoljcih: 1550 stalnih in 2069 občasnih prostovoljcev je lani opravilo 119.939 ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 1.145.998 EUR. Škofijsko karitas Koper (ŠK) vodi ravnatelj Matej Kobal. Tajništvo ŠK je telo, ki v skladu s statutom ŠK, daje pobude, izpeljuje akcije, povezuje in spodbuja delo odborov. Pripravljen je bil Strateški načrt za obdobje 2011-2016.

Odbor za raziskovanje in obveščanje skrbi za obveščanje znotraj Karitas in predstavitev dela navzven.; v letu 2011 je bilo v javnost poslanih 37 obvestil, več kot 150 krat je bilo naše delo predstavljeno v različnih medijih.

Odbor za oblikovanje se posveča oblikovanju sodelavcev, kakor tudi družbe, s poudarkom na prostovoljstvu in solidarnosti: predavanja, duhovne obnove, srečanja, teden karitas. Odbor za svetovanje nudi podporo sodelavcem na terenu, ki so se v lanskem letu še bolj intenzivno srečevali z ljudmi v različnih stiskah in jim nudili osebno podporo, laično svetovanje in pomoč pri iskanju strokovne pomoči.

Odbor za deviantnost: sodelavci Karitas so po svojih močeh pomagali poiskati primerne strokovnjake alkoholikom, odvisnikom, ženskam žrtvam nasilja, ljudem s težavami v duševnem zdravju, Znotraj Karitas so specializirani programi v okviru Zavoda Karitas Samarijan in Zavoda Pelikan Karitas. V redno pomoč brezdomcem (hladni obrok, higienski sklop in svetovanje) v Domu Karitas v Bertokih je bilo vključenih 69 brezdomcev. V Domu karitas v Soči so se izvajali različni tabori in letovanja, v letu 2011 je bilo v domu 1.277 nočitev, od tega 412 otrok in 865 odraslih. Program za otroke Popoldan na cesti se je izvajal na štirih lokacijah: Cesta, Slap,. Pivka in Ilirska Bistrica. Vanj je bilo vključenih 89 otrok. Odbor za bolne, invalide in drugače prizadete: pomoč se je v glavnem dogajala na ŽK in je po zbranih podatkih dosegla 14.000 starejših in bolnih (obiski, srečanja, pomoč v gospodinjstvu). Novost lanskega leta v zvezi z delom s starejšimi so medgeneracijski centri in samopomočne skupine, ki so zaobjele 545 oseb. V Portorožu so bile strokovno vodene počitnice družin, otrok in starejših, katerih se je udeležilo 110 oseb.

Odbor za materialno pomoč: V letu 2011 so se prejemnikom pomoči iz leta 2010 pridružili novi prosilci, predvsem ljudje, ki bili so zaradi stečajev, neizplačanih plač ali nizkih plač prisiljeni iskati pomoč. Nekateri so prišli samo enkrat ali dvakrat in so si hitro sami poiskali rešitev iz nastale situacije, ostali pa so tisti, ki so se jim nadomestila za brezposelnost iztekla in jim ni uspelo dobiti dela. Ugotavljamo tudi, da so potrebe ljudi, ki so pristali le ob socialnih transferih, večje. Za osnovno preživetje še gre, ostajajo pa neporavnane položnice za nujne in tudi manj nujne stroške, več je tudi takih, ki so se zadolžili in kreditov ne morejo vračati. Iz podatkov je razvidno, da je bilo s strani Karitas bistveno več razgovorov €“ kar 71.926, ponekod je bilo potrebno celo razširiti dežurstva, da smo se izognili velikim vrstam prosilcev pomoči.

Materialna pomoč družinam in posameznikom se je izvajala preko župnijskih in dekanijskih Karitas, glavnina pa v 13 Centrih karitas po celotni škofiji: - pomoč v hrani je prejemalo 3.524 družin ali posameznikov, - pripravljenih je bilo 15.255 paketov za 17.358 oseb, - oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.608 oseb, - skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 458.428 kg/l, pri tem glavnino predstavlja hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU. Vrednost hrane je preračunan na povprečne maloprodajne cene v trgovini in znaša 556.610 EUR;

Finančna pomoč pri plačilu računov je na vseh nivojih prejelo 809 družin in posameznikov v skupnem znesku 125.124 EUR.

Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 181 otrok, kar predstavlja skupaj 54.300 EUR letne pomoči , šolske potrebščine je prejelo 1.322 družin za 2.755 otrok v vrednosti 30.000 EUR Skupna finančna pomoč otrokom znaša 105.000 EUR.

Materialna in finančna pomoč presega 700.000 EUR, brez prostovoljnega dela. Število oseb, ki je na vseh nivojih Karitas (ŠK, DK, OK, ŽK) v letu 2011 prejelo različne oblike materialne in nematerialne pomoči (družine, samski, otroci, starejši, bolni, invalidi, brezdomci, migranti) je bilo 57.458 (leto prej 36.935 ).. V lanskem letu se je tako pomoč Karitas dotaknila 21,5 %.prebivalcev Koprske škofije!

Dobrodelne akcije Škofijske karitas:

Postna akcija Streha nad glavo in Plamen upanja za otroke je bila namenjena pomoč ljudem na področju Škofijske karitas Banja Luka. Skupna vsota pomoči je bila 35.000 EUR.

Zgibanke Pomagam pomagati so bile namenjene enkratni pomoči ali vključitev v trajnejše oblike pomoči. V enkratno pomoč se je vključilo 859 darovalcev.

Dar za stisko predstavljajo košarice po trgovinah in posode na javnih krajih.

Posvojitev na razdaljo in Namenska pomoč je trajnejša oblika pomoči. V Posvojitev na razdaljo je vključenih 257 darovalcev, v Namensko pomoč pa 578.

Umetniki za karitas je celoletni projekt, ki ga sestavlja kolonija in potovanje prodajnih razstav. V letu 2011 je bilo udeleženih 99 avtorjev, razstave so bile na 11 krajih v Sloveniji in zamejstvu.

ŠK je vključena tudi v vse akcije Slovenske karitas: Ne pozabimo, Otroci nas potrebujejo, Pomagajmo preživeti, Klic dobrote, dohodnina.

Ostali viri financiranja: FIHO, lokalne skupnosti, MDDSZ

Škofijska karitas Koper je ustanovitelj Zavoda karitas Smarijan, ki izvaja programe: 1. VRTNICA €“socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi odvisnosti od alkohola. Izvaja se v Bertokih in v stanovanjski skupnosti v Truškah,vanj je bilo vključenih 129 uporabnikov. 2. Medgeneracijsko središče Samarijan je na treh lokacijah s 545 uporabniki 3. Celovita pomoč odvisnikom in njihovim svojcem se izvaja v Bertokih in Solkanu, kakor tudi na terenu. V letu 2011 je bilo vključenih 31 uporabnikov. 4. Materinski dom Solkan in Dom karitas na Cesti je vključeval 28 uporabnic s 4668 nočitvami. 5. Varna hiša Karitas za Primorsko je nudila zatočišče 16-im uporabnicam z otroki s 2028 nočitvami. Programi in delo ŠK je podrobneje predstavljeno na 130 straneh v Zborniku, ki bo predstavljen na Občnem zboru Škofijske karitas Koper v Vipavi, 3.3.2012.

 


Na Občnem zboru ŠK se je, poleg podatka, da se je pomoč Karitas dotaknila 21,5% prebivalcev na Primorskem, navzoče sodelavce dotaknila misel škofa Metoda Piriha, ki nam je naročil: Naša ljubezen do pomoči potrebnih mora izhajati iz evangelija. Tudi ob predavanju Aleša Čerina o preprostosti, ki je samemu sebi dokazal, da se da preživeti z 1 EUR na dan, nismo ostali brezbrižni. Vedno bolj smo dolžni sporočati: kar je zame več, je za nekoga manj.

V soboto, 3.3.2012 je v Vipavi potekal občni zbor Škofijske karitas Koper.

Z Bogom začni vsako delo€Śzato smo se najprej zbrali v cerkvi Sv. Štefana v Vipavi, kjer je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval sveto mašo naš škof Metod Pirih. Sodelovanje pri sveti maši je tokrat pripravila Goriška območna karitas, prepevali pa so Vipavski pevci. Lepo se je srečati s sodelavci, ki vsak na sojem koncu delamo za isto stvar. Prav nam se je v svoji pridigi škof Metod zahvalil, lahko bi rekli, da je tudi on na nek način ovrednotil naše delo za nazaj in nam dal smernice za naprej, zato nekaj poudarkov iz pridige:

zahvala sodelavcem Karitas za ves napor, delo, ljubezen in skrb, ki jo vlagajo v karitas, v delo na dobrodelnem področju in v svoje lastno izpopolnjevanje.

Pri svojem delu z ljudmi v stiski izkušate kaj pomeni biti lačen iz žejen pravičnosti, zato sami ravnajte pravično

Morate se zavedati, da je pravičnost skladnost z Božjimi in človeškimi zakoni

Spoznanje kaj pomeni biti ljubljen, ljubeč, dobrohoten je pot do sočloveka

Naša ljubezen do pomoči potrebnih mora izhajati iz teoloških temeljev€Śzato ta lahko ugasne, kjer ni globokih in trdnih duhovnih temeljev.

Po maši smo se preselili v Škofijsko gimnazijo, kjer so nas pričakale sodelavke Karitas vipavske dekanije s kavo, čajem in domačimi dobrotami. Ko smo se vpisali in prevzeli zbornike, v katerih je zapisano delo sodelavcev Karitas v naši škofiji smo začeli s statutarnim delom. Deležni smo bili pozdravov, ki so nam jih poslali nadškof in predsednik Slovenske karitas Marjan Turnšek, pa nadškof Stres in še nekateri drugi, v živo pa so nas pozdravili predstavniki ŠK Ljubljana, Novo Mesto in Murska Sobota ter generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic. Občni zbor so tokrat vodili sodelavci Kraške dekanijske karitas: Ivanka Fonda, Jože Terčon in Sandi Mevlja.

Sledila so poročila za leto 2011: ravnatelj Matej Kobal je predstavil delo ŠK, računovodkinja Mili Č. Boltar finančno poročilo, namestnica ravnatelja Jožica Ličen poročilo o delu OK, DK, ŽK, direktorica Zavoda karitas Samarijan Milena Brumat pa poročilo o delu zavoda. Po glasovanju je ravnatelj predstavil glavne poudarke Strateškega načrta za obdobje 2011 €“ 2016 in program dela za 2012. Celoten zbornik z vsemi podatki je objavljen na spletni strani: http://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/120229%20-%20Skofijska%20Karitas%20Koper%20-%20zbornik.pdf .

Z molitvijo Angel Gospodov smo začeli kosilo v Dijaškem domu Škofijske gimnazije v Vipavi.

Popoldanski del je bil izobraževalno usmerjen.

Predavatelj Aleš Čerin je bil za vse pravi izziv že v naslovu predavanja: Kako preživeti z 1 EUR na dan, ki odgovarja podnaslovu: Živeti v preprostosti. Nekaj poudarkov:

naš čas ne pozna preprostosti niti na osebnostnem, družinskem in poslovnem področju

sami moramo živeti tako preprosto, da bi lahko drugi živeli preprosto (več zame, je za drugega manj)

že l. 1955 je ameriški ekonomist, oče potrošniške družbe rekel: naša ekonomija zahteva potrošniški način življenja, ki v potrošništvu išče duhovno zadovoljitev: hitro ustvariti, hitro potrošiti, zažgati, izdelati, zamenjati, zavreči..

postali smo 'družba stran metanja'

Kaj je prostovoljna preprostost: Preživetje €“ udobje €“ luksus /čas, ko si je potrebno reči dovolj/ in odpisati pretirani luksus. Razlikovati je potrebno med preprostostjo in revščino in med preprostostjo in skopuštvom.

V zlatem pravilu je povedano vse: vse kar hočete, da bi drugi storili vam, storite vi njim; to velja tako v družini, med skupnostmi (Evropa €“ Afrika) in tudi medgeneracijsko.

Kaj nudi projekt preživeti z 1 EUR na dan; iskanje smisla hvaležnosti do narave, sočloveka, zavedanje vrednosti hrane

Kakšne so realne potrebe človeka €“ iskati mejo med dovolj in odveč.

Da je predavatelj mislil zares, je dokazal že s tam, da se je odpovedal honorarju in nas vzpodbudil, da svoj prostovoljni dar namenimo otrokom za katere skrbi Pedro Opeka. In tudi sodelavci karitas smo pokazali srčnost s katero delamo, saj se je v košarici nabralo kar 500 EUR.

Vsebino programa smo nadgradili ali bolje osmislili v štirih delavnicah. Ob koncu smo slišali veliko misli in dobrih idej, kako in kje se da živeti preprosto, pa vendar bogato življenje.

Pred zahvalno pesmijo smo objavili še rezultate ankete letošnjega romanja sodelavcev Karitas. Od 21. do 24. avgusta gremo na Madžarsko. Še prej pa nas čaka veliko dela v službi ljudi v stiski.